فرم ds160

ایمیل خود را وارد کنید

spell نام و نام خانوادگی

محل تولد

تاریخ دقیق تولد

محل تولد

ملیت فعلی خود را ذکر کنید

در صورت داشتن ملیت دیگر را ذکر کنید

شماره ملی

وضعیت تاهل
مذکرمونث

آدرس دقیق محل سکونت

مدت زمان سکونت

شماره تلفن منزل با کد شهر

شماره موبایل

کدپستی محل سکونت

شماره پاسپورت فعلی

تاریخ صدور پاسپورت

تاریخ انقضای پاسپورت

محل صدرو پاسپورت

هدف از سفر

تاریخ سفر

محل اقامت

آدرس دقیق محل اقامت

کدپستی محل اقامت

ایالت محل اقامت

هزینه های سفر را چه کسی پرداخت میکند

آیا کسی با شما سفر می کند
خیربله

:درصورت داشتن همسفر به سوالات زیر پاسخ دهید

spell نام و نام خانوادگی همسفر

نسبت همسفر با شما

در صورت وجود همسفران بیشتر نام و نام خانوادگی و نسبت آنان را ذکر کنید

آیا قبلا سفر به آمریکا داشته اید
خیربله

آیا قبلا درخواست ویزای آمریکا کرده اید
خیربله

آیا قبلا درخواست آمریکای شما رد شده است
خیربله

نام شخص دعوت کننده در امریکا

نام سازمان دعوت کننده

آدرس دقیق دعوت کننده

شماره تماس، کدپستی و ایالت دعوت کننده

نام و نام خانوادگی پدر

آیا پدر شما در امریکاست
خیربله

نام و نام خانوادگی مادر

آیا مادرشما در امریکاست
خیربله

spell نام و نام خانوادگی همسر

تاریخ تولد همسر

محل تولد همسر

عنوان شغلی

نام محل کار

آدرس محل کار

شماره تلفن محل کار

میزان درامد ماهیانه

توضیح مختصری از شغل خود بدهید

کشور هایی را که سفر کرده اید را نام ببرید و در صورت سفر قبل به آمریکا تاریخ رفت و برگشت